İflas

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi

ANKARA (AA) – Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, İcra ve İflas Kanunu'nun yeniden yazılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Elektronik satış ve haciz edilen malın borçlu tarafından paraya çevrilmesi gibi alternatif satış yöntemlerinin getirilmesi gibi konular çalışmalarımız arasındadır." dedi.

Öner, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa yürüttüğü "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması(FAZ II) AB Eşleştirme Projesi"nin açılışına katıldı.

Adalet kavramının, tarih boyunca üzerinde en çok düşünülen konular arasında yer aldığını vurgulayan Öner, adaletin hakim olmadığı bir devletin ayakta kalamayacağını, adaletin hüküm sürmediği toplumların, barış ve huzur içerisinde yaşamalarının mümkün olamayacağını söyledi.

İcra takibinden beklenenin hakkın sahibine teslimi olduğunu belirten Öner, şunları dile getirdi:

"İcra ve iflas sisteminin etkinliği adalet hizmetlerine olan güvenin yanında ekonomik ve ticari hayatı da etkileyen bir unsurdur. Toplumda adalet duygusuna olan inancın korunması, toplumsal barışın ve huzurun sağlanması ekonomik hayatta hukuki güvenin temini icra ve iflas sisteminin etkiliğiyle doğrudan ilişkilidir."

Öner, AB üyesi İspanya ile ortaklaşa yürütülen projenin ilk etabında avukat, vatandaş ve icra personelinin memnuniyetinin arttığını ifade etti.

Projenin ikinci etabında da icra sisteminin iyileştirilmesi ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunacaklarını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

" TBMM Adalet Komisyonundan geçen abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların takibiyle ilgili Merkezi Takip Sisteminin (MTS) yanı sıra borçlunun mal varlığının sorgusunun portal üzerinden avukatlara açılmasının da icra dairelerinin iş yükünü önemli ölçüde azaltacağına, avukatların işlerinin kolaylaşmasına icra takip işlemlerinde hız ve etkinliğinin artmasına önemli ölçüde katkı sunacağına inanıyoruz.

İcra ve İflas Kanunu'nun yeniden yazılmasına ilişkin olarak bilim komisyonu çalışmaları ve acil tedbir alınması gereken konulara ilişkin yasal değişiklik çalışmalarımız devam etmektedir. Elektronik satış ve haciz edilen malın borçlu tarafından paraya çevrilmesi gibi alternatif satış yöntemlerinin getirilmesi gibi konular çalışmalarımız arasındadır."

– "El birliğiyle doğrusunu yapacağız"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da projenin avukatları yakından ilgilendirdiğini ve bir devrim olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığının başarılı bir proje yürüttüğünü vurgulayan Feyzioğlu, "Bu vizyonda çalıştıkları ve bazı şeyleri değiştirmekten çekinmedikleri için önce Adalet Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Elbette değişikliğe, reforma her zaman karşı çıkanlar olur. Bir taşı şuradan alıp şuraya koyduğumuzda mutlaka laf söyleyenler olur. Ama el birliğiyle doğrusunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Programa Üye Ülke Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Javier Luis Parra Garcia, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve Yararlanıcı Ülke Proje Lideri Mehmet Arı, İspanya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Antonio Viejo Llorente ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger katıldı.

İcra ve İflas Kanun Tasarısı Genel Kurulda kabul edildi (5)

TBMM (AA) – Türk Ticaret Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, ticari davaların süratle görüşülüp, karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.

Kanuna göre, konkordatoda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 2,27, yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 1,13 harç alınacak.

Kanunla, Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tahkim yargılamalarında nihai karara karşı açılacak iptal davalarında "bölge adliye mahkemeleri" görevli olacak.

Tahkim yargılaması sürerken mahkeme kararına ihtiyaç duyulan konularda ise uyuşmazlığın niteliğine göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri yetkilendiriliyor. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda asliye hukuk mahkemelerine verilen görev ve yetkiler, uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri tarafından da kullanılacak.

– Basit yargılama usulüne tabi davalarda bilirkişi süresi 2 ay

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, makul sürede yargılamaların tamamlanması amacıyla basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi 2 ay olarak uygulanacak.

2 aylık süre hem asıl süre hem de uzatma süresi bakımından geçerli olacak. Tahkim yargılamalarında, mahkemenin yapacağı işlerde görevli ve yetkili mahkeme, konusuna göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri olacak.

Tahkim yerinin belirlenmediği hallerde ise görevli mahkeme, konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme ise davalının Türkiye'deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya iş yeri mahkemesi olarak belirlendi. Ticari davaların süratle görüşülüp, karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.

-PTT'ye apostil şerhli belgeleri ilgililerine ulaştırma yetkisi

Kanuna göre, PTT, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş yabancı resmi belgelerin ilgililere ulaştırılması, e-apostil şerhli belgelerin de elektronik ortamda ilgililere ulaştırılmasıyla yetkilendirilecek.

PTT, e-apostil şerhli belge talebinin alınması, talep edenin kimlik teyidinin yapılması, hizmet bedelinin belirlenmesi ve tahsil edilmesi, yetkili makamlarca üretilen e-apostil şerhli belgelerin talep edene iletilmesi ve bu belgelerin teyidinin sorgulanması aşamalarında hizmet verecek. Ancak PTT aracılık hizmetlerini ifa ederken, resmi belgelerin güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunması amacıyla e-apostil şerhli belgeleri kuracağı bir sisteme kaydettirmeyecek.

Tasarının kanunlaşmasının ardından, AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak önerisiyle TBMM Genel Kurulunun, yarın ve Cuma günü çalışma kararı kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 6 Mart 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

(Bitti)

İcra ve iflas tasarısı TBMM’de kabul edildi

İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İcra ve iflas tasarısı TBMM'de kabul edildi

TBMM

İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


İflas erteleme kurumunun kaldırılması komisyondan geçti

TBMM

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıyla, icrada ve iflasta, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edeceği anlaşılan mal ve haklar, bir bütün olarak paraya çevrilecek.

Borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatifin mali darboğazı aşması ve ekonomi içindeki üretken konumunu devam ettirmesi amacına yönelik olarak kabul edilen iflasın ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle kaldırılıyor.

Sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecekler.

Tasarıyla, bir kısım kamu alacaklıları ile rehinle temin edilmiş alacakların rüçhanı yer değiştiriliyor. Bir kısım kamu alacakları, rehinle temin edilmiş alacaklar karşılandıktan sonra diğer alacaklara nazaran öncelikli olarak ödenecektir.

Komisyonda, tasarıya yeni madde eklendi. Buna göre, müflisin iflas masası hakkında faydalı olmayacağı anlaşıldığı için kapatılıp mühürlenen yerleri, üzerinde rehin bulunmasa dahi ilk alacaklılar toplanması tarafından da uygun bulunması halinde iflas dairesince derhal satılacak.

İflas kararının tebliğinden sonra, tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar verme süresi, üç aydan iki aya indiriliyor.

İflas dairesi, müflisin mağazalarını, eşya depolarını, fabrikalarını, imalathanelerini ve üretime yönelik sair yerlerini, perakende satış dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini iflas masası hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa, ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare edecek; aksi takdirde bu yerler kapatılıp mühürlenecek.

İflas idaresi, iflas masasına kabul edilen alacaklılara, talepleri halinde iflas tasfiyesinin seyri ile müteakip işlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi vermekle yükümlü olacak.

İflas tasfiyesinin makul sürede tamamlanabilmesinin sağlanması amacıyla düzenleme yapılıyor ve sıra cetveli hazırlanması için öngörülen üç aylık asıl ve üç aylık uzatma süresi ikişer ay şeklinde kısaltılıyor.

Borçlu konkordato talep edebilecek

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemelen bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek.

Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak. 

Mahkeme komiser atayacak

Dosyayı teslim alan komiser kesin mühlet içinde, konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak dosyayı raporuyla birlikte mahkemeye iade edecek.

Komiserin, konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak, borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek, mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak, alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek, talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel mali durumu hakkında bilgi vermek, görevleri arasında olacak.

Mahkemece atanan geçici komiser ve komiserler, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu, bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilecek. 

Hiçbir takip yapılamayacak

Tasarı, kesin mühlet içinde alacaklıların haklarında bazı sınırlamalar yapıyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacak, daha önce başlayan takipler de duracak.

Borçluya karşı ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacak. Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemeyecek. İmtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilecek, bu alacaklar için mühlet içinde olsa da takip başlatılabilecek ve başlamış takipler devam edecek.

Tasdik edilen konkordato projesi, aksine hüküm içermediği takdirde, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi duracak.

İflastaki sıkı takas yasakları konkordato mühletinde de geçerli olacak. Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilecek. Borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenebilecek. 

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecek veya başlamış olan takiplere devam edilebilecek ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecek. 

Sözleşmeler, konkordato nedeniyle sona ermeyecek

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih nedeni sayılacağına veya borcu muaccel hale getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmayacak. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemeyecek.

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilecek. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olacak. 

Komiser mahkemeye gerekçeli rapor sunacak

Komiser, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç 7 gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi edecek. 

Konkordatoya muvafakat etmeyen alacaklı, borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı bütün haklarını muhafaza edecek. Konkordatoya muvafakat eden alacaklı da kendi haklarını, borçtan birlikte sorumlu olan kişilere ödeme mukabilinde devir teklif etmek ve onlara toplantıların günü ile yerini en az 10 gün önce haber vermek şartıyla bu hükümden yararlanacak.

Komiserin gerekçeli raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkeme, konkordato hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlayacak. Konkordato hakkında yapılan yargılamada kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceği anlaşılırsa; mahkeme, gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye kadar mühlet hükümlerinin devamına karar verebilecek. Bu süre altı aydan fazla olamayacak.

Mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilecek. Konkordatonun tasdiki kararında, alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilecek. Kararda, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım tayin edilebilecek. Bu takdirde kayyım, borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor verecek, alacaklılar bu raporu inceleyebilecek. Tasdik kararı mahkemece, ilan edilecek ve ilgili yerlere bildirilecek.

Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması ve satışı, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere ertelenebilecek. Erteleme için rehinle temin edilen alacak konkordato talebinden önce doğmuş olması, rehinle temin edilen alacağın konkordato talep tarihine kadar ödenmemiş faizinin bulunmaması, borçlu rehinli malın, işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş olması gerekecek. Rehinli malın muhafazası ve paraya çevrilmesinin ertelenmesi halinde satış isteme süresi işlemeyecek. 

Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında finansal kiralama konusu malların iadesi, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere ertelenebilecek. 

Muhabir: Yıldız Aktaş