Politika

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin ikinci bölümündeki 5 madde kabul edildi

TBMM (AA) – TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin ikinci bölümündeki 5 madde kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak.

İşsizlik Sigortası Kanununda yapılacak değişiklikle, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı, "hizmet akdine tabi" olarak değiştirilecek. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanununda değişiklik yapılarak, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olacak.

Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamayacak, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.

Teklifle, Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası Kurulunun, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yapma yetkisi veriliyor.

Bu arada, Danışma Kurulu kararının kabul edilmesiyle, TBMM Genel Kurulunun yarın çalışma kararı kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, teklifin ikinci bölümünde yer alan 29. maddenin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 15 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Alınan karar gereğince TBMM Başkanı seçimini yapmak için, 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 12.00’da toplanmak üzere,
Birleşim saat 23.42’de kapandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı.

Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile 49 Milletvekilinin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı.

(S Sayısı 43) Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile 49 Milletvekilinin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla araştırma komisyonu kurulmasına dair ortak önerge kabul edildi.

Ak Parti Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalar yapılıyor.

Birleşimi TBMM Başkanvekili Levent GÖK yönetiyor. Kâtip üyeler; İstanbul Mv. Emine Sare AYDIN YILMAZ, Nevşehir Mv. Mustafa AÇIKGÖZ.

TBMM Genel Kurulunun 21 Şubat 2019 Perşembe günlü 56. Birleşimi saat 14.00'te müşahede ile açıldı.

Alınan karar gereğince Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 21 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere,
Birleşim saat 22.09’da kapandı.

(S. Sayısı: 42) Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/1578) görüşmelerine 1. maddenin önerge işlemi ile devam ediliyor.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Meclis araştırması önergelerinin birlikte öngörüşmeleri yapılıyor.

CHP Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor.

HDP Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor.

İYİ Parti Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor.

Gündem dışı konuşmalar yapılıyor.

Birleşimi TBMM Başkanvekili Levent GÖK yönetiyor. Kâtip üyeler; İstanbul Mv. Rümeysa KADAK, Mardin Mv. Şeyhmus DİNÇEL.

TBMM Genel Kurulunun 20 Şubat 2019 Çarşamba günlü 55. Birleşimi saat 14.00'te müşahede ile açıldı.

Alınan karar gereğince Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere,
Birleşim saat 21.09’da kapandı.

Posted on